V této nové klinické studii publikované v prestižním lékařském časopise JAMA si výzkumníci dali za cíl zjistit, zda jsou hladiny folátu v séru spojeny s rizikem kardiovaskulární (KV) mortality u dospělých s revmatoidní artritidou (RA).

Pacienti s revmatoidní artritidou jsou totiž vystaveni vysokému riziku kardiovaskulární mortality, což se připisuje zejména chronickému zánětu spojenému se zvýšenými hladinami homocysteinu. Zvýšení hladiny folátu v séru snižuje hladinu homocysteinu, ale souvislost koncentrace folátu v séru s KV úmrtností u pacientů s RA nebyla dříve zkoumána.

Výsledky: V této kohortové studii zahrnující 683 pacientů s RA (průměrný věk 56 let, 225 mužů, 478 bílé rasy) byli pacienti rozdělení do 3 skupin podle sérové hladiny folátů. První skupina se sérovou hladinou pod 4,3 ng/ml zahrnovala 239 pacientů, druhá skupina zahrnovala 234 pacientů se sérovými hladinami folátů 4,3 – 8,2 ng/ml a třetí skupina 210 pacientů měla sérové hladiny nad 8,2 ng/ml.

Během sledování po dobu 17,4 roku (medián) došlo celkem k 392 úmrtím, z toho k 258 z KV příčin.

Ve srovnání s první skupinou měli pacienti ve druhé skupině statisticky významně nižší riziko úmrtí ze všech příčin (celková mortalita) o 37 %.

Navíc pacienti ve druhé a třetí skupině (s hladinami folátů v séru mezi 4,3 – 8,2 ng/ml a vyššími než 8,2 ng/ml) měli o 48 % a o 56 % nižší riziko kardiovaskulární mortality ve srovnání s pacienty, kteří měli hladiny folátu v séru menší než 4,3 ng/ml (první skupina)

Závěry: U pacientů s RA byla hladina folátu v séru nejméně 4,3 ng/ml spojena s nižším rizikem KV úmrtnosti. Je zapotřebí dalšího výzkumu, aby se prozkoumalo, zda existuje kauzální vztah mezi sérovou hladinou folátu a KV rizikem u pacientů s RA.

Full-text