Sérová koncentrace folátu byla v některých studiích nepřímo spojena s výskytem prekanceróz na děložním čípku (CIN, cervikální intraepiteliální neoplazie) a rakovinou děložního čípku. Souvislost mezi folátem a infekcí lidským papilomavirem (HPV), původcem rakoviny děložního čípku, nebyla dobře objasněna.

Autoři této studie hodnotili, zda koncentrace folátu v séru souvisí s infekcí vysoce rizikovýmií kmeny HPV (hrHPV, high-risk HPV), které způsobují rakovinu děložního čípku.

Studovanou populaci tvořilo 11.801 žen ve věku 18–59 let zapsaných do National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) v letech 2003 až 2016 ve Spojených státech. V této průřezové studii byly poměry prevalence (PR) vaginálního hrHPV vypočítány pomocí logistických regresních modelů podle kvintilů sérového folátu.


Výsledky: Přibližně 23 % žen (2.733 z 11.801) bylo hrHPV pozitivních. V modelech přizpůsobených věku byl folát významně spojen s infekcí hrHPV. Souvislost zůstala statisticky významná i poté, co byly modely dále upraveny na životní styl a sexuální rizikové faktory pro infekci hrHPV; ženy s nejnižší sérovou hladinou folátu měly o 40 % vyšší pravděpodobnost infekce hrHPV než ženy s nejvyšší koncentrací folátu.


Závěry: Výsledky z tohoto vzorku žen ve Spojených státech naznačují, že vyšší koncentrace folátu v séru znamená nižší riziko infekce vysoce rizikovými kmeny hrHPV, způsobujícími rakovinu děložního čípku.

Full-text