Užívání vitaminů s kyselinou listovou v těhotenství se spojuje se sníženým rizikem vzniku poruch autistického spektra (ASD) u dítěte. Cílem této studie provedené v USA bylo prozkoumat souvislost mezi užíváním těhotenských multivitaminů a vznikem ASD u dětí matek, které již měli dítě s ASD a byly znova těhotné.

Tato prospektivní kohorová studie analyzovala data ze vzorku dětí (n = 332) a jejich matek (n = 305). V tomto vzorku se mladší sourozenci s vysokým rizikem ASD narodili od 1. prosince 2006 do 30. června 2015 a dokončili konečné klinické hodnocení do 6 měsíců od jejich třetích narozenin. Užívání vitaminů během těhotenství bylo hlášeno matkami během telefonních rozhovorů.

Výsledky: Konečný analyzovaný vzorek účastníků studie obsahoval 241 mladších sourozenců, z nichž 140 (58,1%) bylo mužů a 101 (41,9%) bylo žen s průměrným věkem 36,5 měsíců. Většina matek (231, 95,9 %) hlásila užívání prenatálních vitamínů během těhotenství, avšak pouze 87 matek (36,1 %) splnilo doporučení pro užívání prenatálních vitamínů během 6 měsíců před otěhotněním.

Výskyt ASD byl 14,1 % (18) u dětí, jejichž matky v prvním měsíci těhotenství užívaly multivitaminy ve srovnání s 32,7 % (37) dětí, jejichž matky v prvním měsíci těhotenství multivitaminy neužívaly.

Děti matek, které užívaly multivitaminy s vyšším množstvím folátu, měli menší riziko vzniku ASD. Užívání vyššího množství folátu než je v současnosti v USA doporučováno v těhotenství (≥ 600 μg denně) byl spojen s nižším rizikem ASD. Multivitaminy, které obsahovaly v denní dávce 400 μg folátu a méně, riziko vzniku ASD nesnižovali.

Závěry: Užívání těhotenských multivitamínu během prvního měsíce těhotenství může snížit recidivu ASD u sourozenců dětí s ASD ve vysoce rizikových rodinách. Je však potřeba užívat dostatečné množství folátů.

Pubmed

Full-text