Randomizovaná, dvojitě zaslepená klinická studie srovnávala vliv podávání kyseliny listové u 20.424 hypertoniků na výskyt CMP (cévní mozkové příhody)po dobu 4,5 let. Pacientům se stanovil jejich genotyp enzymu MTHFR (methylentetrahydrofolát reduktáza) a to buď C677T (v homozygotní TT nebo heterozygotní CT formě) nebo stav bez mutace (genotyp CC). Následně byli randomizováni k dennímu podávání léku na hypertenzi (enalapril) s kyselinou listovou anebo k podávání samotného léku na hypertenzi.

Zjistilo se, že přidání kyseliny listové pacientům s hypertenzí a s mutací enzymu MTHFR ve variantě TT i CT významně snížilo riziko cévní mozkové příhody o 27%. Tito pacienti rovněž vykazovali na začátku studie nejvyšší hladiny homocysteinu.

 

Full-text

PubMed