Při terapii recidivující aftózní stomatitidy (RAS) se doporučuje tzv. Škachova kúra, při které pacienti užívají kyselinu listovou a vitamin B6. Kyselina listová je v organismu využitelná pouze ve formě aktivního folátu. Cílem této práce bylo ověřit zda podání aktivního folátu, vitaminu B6 a vitaminu D3 má vliv na četnost výsevu aft i průběh jejich hojení u pacientů s RAS a mutací MTHFR.

Do této pilotní české studie autoři zařadili pacienty s RAS a mutací MTHFR a nasadili jim terapii v designu dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, zkřížené studie (cross-over). Ve třífázovém schématu dostávali aktivní folát (glukosaminová sůl 5-methylfolátu 400 µg denně), vitamin B6 60 mg denně a vitamin D3 30.000 IU jednou měsíčně.

Do studie jsme zařadili tři muže a sedm žen s RAS s mutací genu pro MTHFR. Podání vitaminu D3 signifikantně zvýšilo sérové koncentrace z nízkých/limitních na optimální hodnoty. Medián sérové koncentrace vitaminu D těsně před podáním 68,1 nmol/l . Měsíc po podání jednorázové perorální dávky 30.000 IU vitaminu D3 se krevní hladiny zvýšily na 96,6 nmol/l (p ≤ 0,01). Další sledované parametry byly u pacientů ve fyziologickém rozmezí před terapií i po ní.

Závěr: Navržená modifikace Škachovy vitaminové kúry se zdá být vhodná pro léčbu pacientů s RAS, u kterých je genetická predispozice ke snížené funkci enzymu MTHFR, neboť během sledování v této studie došlo ke zlepšení stavu u 70 % pacientů jak subjektivně, tak i objektivně.

Full-text