Cílem tohoto nově publikovaného výzkumu bylo prozkoumat příjem vitamínů B6, B9 (folátů) a B12 ve vztahu k riziku nízké kognitivní výkonnosti u starších dospělých.
Autoři této průřezové studie analyzovali data 2.421 účastníků získaných z databáze National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2011–2014. Kognitivní výkon byl hodnocen Konsorciem pro zřízení registru modulů učení a vybavování slov u Alzheimerovy choroby (CERAD), pomocí testů plynulosti (AF) a testů substituce číslicových symbolů (DSST). Účastníci, kteří dosáhli nejnižšího 25. percentilu, byli zařazeni do skupiny s nízkým kongnitivním výkonem. Ke stanovení příjmu vitamínů skupiny B ve stravě byl použit datový soubor Dietary Interview-Total Nutrient Intakes. Skupina s nízkým příjmem a skupina s adekvátním příjmem byla rozlišena na základě dietních doporučení. Byly provedeny analýzy podskupin za účelem posouzení vztahů mezi třemi sledovanými vitamíny skupiny B a kognitivní výkonností mezi různými pohlavími, rasami a věkovými skupinami.

Výsledky: Při srovnání osob s nízkým příjmem vitaminu B6 (< 1,7 mg/den) odpovídal adekvátní příjem vitaminu B6 (≥ 1,7 mg/den) 31,7% snížení pravděpodobnosti nízké kognitivní výkonnosti v testech DSST. Účastníci, kteří konzumovali adekvátní množství folátů (vitamin B9) (≥ 400 mcg/den), měli o 31,2 %, 33,8 % a 46,5 % snížené riziko nízkého kognitivního výkonu v testech CERAD, AF a DSST oproti těm, kteří měli nízký příjem folátů (< 400 mcg/den). Adekvátní příjem vitaminu B12 (≥ 2,4 mcg/den) koreloval se sníženým rizikem nízkého kognitivního výkonu v testech CERAD, AF a DSST se snížením o 30,5 %, 21,5 % a 33,3 %.

Závěry: Adekvátní příjem folátů a vitaminu B12 statisticky významně zlepšuje kognitivním výkon při vyvolání okamžité a opožděné paměti, kategorické verbální plynulosti, rychlosti zpracování, trvalé pozornosti a pracovní paměti u starších osob hodnocených v testech CERAD, AF a DSST.

Full-text